သင္Mitula တြင္ အိမ္လိုက္ရွာေနလ ွ်င္ အိမ္42,742 ေရာင္းရန္ ႏွင့္ ငွားရန္းရွိသည္။